REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LIFELINE DIAG Sp. z o.o.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.lifelinediag.eu, prowadzony jest przez Lifeline Diag Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  (adres: ul. Lubiny 10c, 40-582 Katowice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsko Biała Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421962, NIP 5482659963, REGON 242951067, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych.
 2. Regulamin określa warunki sprzedaży zestawów do wykonania badania oraz suplementów diety przez Sklep internetowy www.lifelinediag.eu konsumentom, jak również podmiotom niebędącym konsumentami, którzy są przedsiębiorcami – w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2018 r. poz. 646.) i nabywają te towary w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.
 3. Do podmiotów niebędących konsumentami nie stosuje się zapisów pkt. X i XII.1, 2, 3 i 4 niniejszego Regulaminu, które zawierają uprawnienia konsumentów wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827).
 4. Natomiast w zakresie zasad dotyczących składania reklamacji, warunków rozwiązywania umów sprzedaży zawartych przez podmioty niebędące konsumentami zastosowanie znajduje pkt. XIII niniejszego Regulaminu – zasady te nie znajdują zastosowania do konsumentów.
 5. Telefoniczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego www.lifelinediag.eu można nawiązać pod numerem +48 602129629. Pocztę elektroniczną (e-mail) można kierować pod adres: info@lifelinediag.eu.
 6. Złożenie zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

Użytym w dalszej części Regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:
Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez Lifeline Diag Sp. z o.o. z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego www.lifelinediag.eu w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
Towar – zestaw do wykonania badania lub suplement diety.
Dostawa – dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi zamówionego Towaru, stanowiące wykonanie świadczenia zleconego Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego www.lifelinediag.eu na podstawie Umowy sprzedaży. Dostawa realizowana jest przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (Poczty Polskiej, spółki kurierskiej).
Klient – nabywca towarów oferowanych w Sklepie internetowym. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna. Klientem może być konsument albo podmiot niebędący konsumentem, który jest przedsiębiorcą – w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2018 r. poz. 646.) i nabywają te towary w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.
Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady składania przez Klienta zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego www.lifelinediag.eu oraz realizacji zamówień przez Sprzedawcę.
Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę – Lifeline Diag Sp. z o.o., dostępny na stronie internetowej: www.lifelinediag.eu.
Sprzedawca – Lifeline Diag Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Lubiny 10c, 40-582 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsko Biała Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421962, NIP 5482659963, REGON 242951067, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł.
Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę – Lifeline Diag Sp. z o.o. na domenie internetowej www.lifelinediag.eu.
Wydanie – następuje z chwilą dostarczenia Towaru Klientowi i jego odebrania lub bezpośrednio przez odbiór Towaru przez Klienta lub wskazaną osobę trzecią w siedzibie Sprzedawcy.

III. WYMAGANIA SPRZĘTOWE

W celu dokonania zakupu Towarów w Sklepie internetowym, Klient powinien mieć do dyspozycji:

 • komputer lub telefon podłączony do sieci internetowej;
 • łącze internetowe (zalecane łącze szerokopasmowe);
 • przeglądarkę internetową zgodną z MS Internet Explorer 6.0, Firefox > 3, Opera 9, Google Chrome lub nowszą z uruchomioną obsługą Java Script;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e- mail).

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje umieszczone na stronie Sklepu internetowego www.lifelinediag.eu nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.). Informacje te stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Tym samym, samo złożenie zamówienia przez Klienta nie jest wystarczające do zawarcia Umowy sprzedaży. Klient realizując procedurę złożenia zamówienia, składa Sklepowi internetowemu ofertę zakupu Towaru. Do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przesłanego przez Sklep internetowy w sposób określony w pkt IV.7 niniejszego Regulaminu.
 2. Warunki Umowy Sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa w tym przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), ewentualne indywidualne ustalenia poczynione przez Klienta ze Sklepem internetowym w związku ze złożeniem zamówienia, a w odniesieniu do konsumentów, również przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827).
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. W celu przeglądania oferty dostępnej w Sklepie internetowym Klient musi wejść na stronę www.lifelinediag.eu. Po wejściu do Sklepu internetowego, Klient będzie mógł wybrać dowolny Towar dostępny w Sklepie internetowym. Klient dokonuje wyboru zaznaczając wybrany towar i wypełnia formularz zamówienia. Po podjęciu decyzji o zakupie wybranego towaru należy potwierdzić realizację zamówienia.
 5. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego wymagane jest podanie danych Klienta za pomocą formularza zamówienia.
 6. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości, będą weryfikowane przez obsługę Sklepu internetowego. Klient zostanie poinformowany o prowadzonej weryfikacji jego zamówienia telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. W przypadku nie potwierdzenia przez Klienta treści złożonego zamówienia, zamówienie zostanie anulowane przez Sklep internetowy.
 7. Przyjęcie i przystąpienie do realizacji przez Sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzone poprzez wysłanie Klientowi potwierdzenia w formie listu na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 8. Składając zamówienie Klient potwierdza poprzez odznaczenie właściwego pola na stronie Sklepu internetowego, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu internetowego i akceptuje jego postanowienia.
 9. Zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta Sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Sprzedawca prowadzący Sklep internetowy wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

V. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
  1. dostawę za pośrednictwem paczkomaty InPost;
  2. dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex lub InPost
  3. odbiór towaru w siedzibie Sprzedawcy – Klient może dokonać odbioru osobiście lub poprzez wskazaną osobę trzecią w godzinach 8:00 do 16:00 w dni robocze.
 2. Termin Dostawy zamówionych towarów w przypadku wyboru przez Klienta dostawy za pośrednictwem paczkomaty InPost wynosi do dwóch dni roboczych, jest uzależniony od daty zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy. Jednak nie później niż w terminie 5 dni od dnia, w którym Klient przesłał zamówienie. Ryzyko utraty towaru przechodzi na nabywcę w momencie dostarczenia towaru przez Inpost.
 3. Szczegóły dostarczania i odbioru przesyłek dostępne TUTAJ.

 4. Termin Dostawy zamówionego towaru w przypadku wyboru przez Klienta dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi pięć dni roboczych, liczonych od daty zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym Klient przesłał zamówienie. Ryzyko utraty towaru przechodzi na nabywcę w momencie dostarczenia towaru przez firmę kurierską.
 5. Klient, jak również upoważniona osoba trzecia, ma prawo sprawdzić w obecności pracownika firmy
  kurierskiej, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem lub odpowiednio czy przesyłka jest kompletna. Podpis Klienta/osoby upoważnionej na liście przewozowym oznacza potwierdzenie zgodności Dostawy z Umową sprzedaży.
 6. W przypadku realizacji dostawy przez przedstawiciela firmy kurierskiej prosimy, aby Klient sprawdził czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania lub zawartości, zobowiązany jest do wypisania wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym Sprzedawcy. Protokół należy wypisać w dwóch egzemplarzach i jeden z nich przesłać dowolną drogą do Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych. Klientowi przysługuje również prawo odmowy przyjęcia towaru, jeżeli budzi on jakiekolwiek zastrzeżenia, o czym niezwłocznie informuje Sprzedawcę telefonicznie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego pod numerem telefonu +48 602129629. Zgłoszenie telefoniczne, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pozwoli usprawnić i przyśpieszyć procedurę reklamacyjną.
 7. W przypadku, gdy okaże się, że zamówiony przez Klienta towar jest niedostępny, Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie – na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia albo w toku tworzenia konta na stronie Sklepu internetowego – jednakże najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Sklep internetowy zwolniony będzie z realizacji zamówienia i zobowiązany będzie do zwrotu Klientowi całej otrzymanej od Klienta sumy pieniężnej w terminie do 45 dni od dnia zamówienia, jeżeli Klient dokonał już płatności na rzecz Sklepu internetowego.
 8. W przypadku, gdy okaże się, że część zamówionych przez Klienta towarów jest niedostępna Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia niezwłocznie – na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia albo w toku tworzenia konta na stronie Sklepu internetowego – jednakże najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, z prośbą o dokonanie wyboru co do:
  1. częściowej realizacji zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów; Sklep internetowy zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne; W takim przypadku, jeżeli Klient dokonał już płatności na rzecz Sklepu internetowego, zwróci on Klientowi część sumy pieniężnej otrzymanej od niego za niezrealizowaną część zamówienia; koszty przesyłki zostaną ustalone na nowo; ewentualna nadpłata w tym zakresie zostanie zwrócona Klientowi;
  2. anulowania całego zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu internetowego z obowiązku realizacji zamówienia; w takim przypadku, jeżeli Klient dokonał już płatności na rzecz Sklepu internetowego, zwróci on całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną w terminie do 45 dni.
 9. W przypadku, gdy Sklep internetowy nie będzie mógł wykonać zamówienia Klienta z powodu choćby przejściowej niemożności, Sklep internetowy może zwolnić się z zobowiązania zrealizowania zamówienia, przedstawiając Klientowi inny niż zamówiony przez Klienta towar, za tę samą cenę, odpowiadający tej samej jakości i przeznaczeniu, co towar zamówiony przez Klienta, informując przy tym Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia takiego towaru i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu internetowego. W takim przypadku, jeżeli Klient dokonał już płatności na rzecz Sklepu internetowego, zwróci on całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 10. Oferty pochodzące z ofert promocyjnych dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika Sprzedawcy.

VI. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klienci mogą korzystać z następujących form płatności:
  • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy – w tytule wpłaty należy wpisać numer zamówienia;
  • płatność on-line, płatność kartą kredytową przez system PayU;
  • płatność gotówką przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Płatności za zakupione produkty w sklepie internetowym dokonywane są w systemie przedpłaty. W związku z powyższym nie może zostać zastosowany mechanizm podzielonej płatności, gdyż nie otrzymali Państwo faktury za zakupione produkty.

VII. CENY ORAZ KOSZTY DOSTAWY

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Ceny Towarów zawierają koszt dostawy Towarów (listem priorytetowym wg cennika Poczty Poskiej).Wybierając dostawę Towarów realizowaną za pośrednictwem firmy kurierskiej, klient ponosi dodatkowe koszty w wysokości podanej na stronie Sklepu internetowego. Kwota ta jest naliczana jako odrębna pozycja na zamówieniu oraz na paragonie lub fakturze VAT. Cena oraz koszty dostawy wskazana jest każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 2. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnych Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany cen nie dotyczą zamówień złożonych już przez Klienta.

VIII. RABATY I ULGI

Klienci posiadający kod partnera mogą uzyskać specjalną zniżkę. Kod partnera należy wpisać w formularzu zamówienia. Towary promocyjne nie łączą się ze zniżkami uzyskanymi przy użyciu kodu partnera.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, COOKIES I NEWSLETTER

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sprzedawca (Lifeline Diag Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Lubiny 10c).
 2. Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest poprzez adres mailowy iod@lifelinediag.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. realizacji zamówienia w sklepie znajdującym się pod adresem lifelinediag.eu na podstawie art.6 ust. 1 pkt. (b,
  2. utworzenia i administracji konta w sklepie lifelinediag.eu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. (a.
  3. marketingowych poprzez wysyłkę newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. (a.
 4. W zależności od tego jakie dane przetwarzamy odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi:
  1. Kurierskie – dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji wysyłki zamówień.
  2. Hostingowe – dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji zamówień, administracji kontem w sklepie lifelinediag.eu, korespondencji elektronicznej.
  3. Informatyczne – dotyczy danych przetwarzanych w celu administracji kontami w sklepie LifeLineDiag.eu
  4. Wysyłki newslettera – dotyczy danych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera.
  5. Rachunkowo-księgowe – dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji zamówień na sklepie lifelinediag.eu
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przechowywanie danych:
  1. Dane osobowe dotyczące konta na lifelinediag.pl przechowywane będą przez okres wymagany przez aktualne prawo podatkowe po żądaniu usunięcia konta w sklepie lifelinediag.eu.
  2. Dane dotyczące wysyłania newslettera usuwane będą po anulowaniu subskrypcji.
  3. Dane dotyczące prowadzenia korespondencji przechowywane będą przez okres 5 lat (poczta e-mail) lub przez okres potrzebny do ustalenia lub obrony roszczeń.
 7. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Klient ma prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do utworzenia i administracji konta w sklepie lifelinendiag.eu, wysyłania newslettera.
 10. Klient zapisujący się do newslettera:
  1. Wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Sprzedawcy.
  2. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Sprzedawcę.
  3. Wyraża zgodę na wykorzystanie komunikacji e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne przez Sprzedawcę
 11. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników (Klientów) serwisu, używane są tzw. cookies, to jest: informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika (Klienta), które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik (Klient) może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienie w korzystaniu z usług Serwisu.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa danych zawarte są w „Polityce Prywatności”

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki z zamówionym Towarem od kuriera bądź dostarczonego za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź osobiście w siedzibie Sprzedawcy, składając w tym celu Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy: przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. Sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany będzie odesłać otrzymany towar w stanie niezmienionym, oryginalnie zapakowany wraz z dokumentem potwierdzającym sprzedaż towaru. Towar nie może być uszkodzony. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy podany w pkt 3. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia Klient otrzyma zwrot wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż oferowany najtańszy zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Jeżeli Klient dokonał przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem (z wyjątkiem kosztu odesłania zwracanego towaru). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu, a także zwracany towar należy wysłać na adres Sprzedawcy: Lifeline Diag, ul. Lubiny 10C, 40-582 Katowice.
 4. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy (koszty zwrotu) ponosi Klient i nie podlega on zwrotowi przez Sprzedawcę.
 5. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XI. OPISY TOWARÓW

Sprzedawca informuje, iż opisy Towarów dostępnych w Sklepie internetowym są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

XII. REKLAMACJE DLA KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. W przypadku gdy w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty doręczenia Towaru Klientowi okaże się, że Towar otrzymany przez Klienta jest niezgodny z Umową sprzedaży (zamówieniem), Sprzedawca wymieni go na Towar nowy. W tym celu Klient powinien wysłać niezgodny z umową Towar na adres Sprzedawcy, wraz z protokołem reklamacyjnym dostępnym na Stronie internetowej Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową, z tym zastrzeżeniem, iż stwierdzenie niezgodności Towaru przed upływem sześciu miesięcy od daty wydania Towaru uznaje się za istniejącą w chwili Wydania.
 3. Aby skorzystać z tego prawa Klient musi przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności zamówionego Towaru z umową zawiadomić o tym Sklep internetowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.Termin złożenia reklamacji na produkty spożywcze nie może być dokonany po upływie daty ważności produktu.
 4. Koszt nadania przesyłki z reklamowanym Towarem pokrywa Klient z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonej przez Klienta reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwróci Klientowi koszty dostarczenia Towaru, zgodnie z cennikiem Sprzedawcy.
 5. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej reklamowany Towar. W tym terminie Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji Klienta.
 6. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany Towar zostanie wymienimy na wolny od wad. W przypadku, gdy będzie to niemożliwe (np. brak danego asortymentu), Klient otrzyma do wyboru następujące alternatywy: obniżenie ceny albo wybór innego dostępnego w sklepie Towaru albo odstąpienie od umowy i zwrot całej zapłaconej sumy pieniężnej. Jednakże od Umowy sprzedaży Klient nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową okaże się nieistotna.
 7. Towar po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Klientowi za pomocą usług dostawcy zewnętrznego (kuriera, Poczty Polskiej) na koszt Sprzedawcy.
 8. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XIII. RĘKOJMIA ZA WADY I ZGŁASZANIE REKLAMACJI TOWARU ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Klientowi niebędącemu konsumentem wobec Sprzedawcy przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru na zasadach ogólnych określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.), z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w Regulaminie.
 2. Klient niebędący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu, nie później niż w terminie 7 dni od jej wykrycia.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta niebędącego konsumentem ograniczona jest do rzeczywistych strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości ceny sprzedaży Towaru. Sprzedawca nie ponosi względem Klienta niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy bądź wymiany Towaru.
 4. Zapisy pkt. XII.5, 6, 7 niniejszego Regulaminu znajdują tu zastosowanie.
 5. Do rozwiązania Umowy sprzedaży zawartej z podmiotem niebędącym konsumentem znajdują zastosowanie zasady ogólne określone w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.).
 6. Zapisy pkt. XIII.1, 2, 3, 5 nie dotyczą osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmieniony Regulamin publikowany będzie na Stronie internetowej Sklepu internetowego i zacznie obowiązywać po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania. Zmiany te nie naruszają praw Klientów wynikających z zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), a w odniesieniu do konsumentów również przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176, ze zm.).
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta, strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia, każda ze stron będzie mogła poddać spór do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Spółką, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
 5. Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi. Dostępna jest pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ver.01.01.19