Regulamin Konkursu „Recenzja Diet.Point”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest firma Lifeline Diag Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 11 Listopada 11, 40-387 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsko Biała Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421962, NIP 5482659963, REGON 242951067, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych, zwana dalej Organizatorem.
2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
3. Konkurs trwa od dnia 11.10.2019 r. do dnia 15.10.2019 r.
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opublikowanie recenzji wybranego artykułu lub wybranego numeru czasopisma Diet.Point.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu przez Uczestnika.

§2 ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
– opublikowanie na swoim profilu Facebook dowolnej długości recenzję wybranego artykułu z czasopisma Diet.Point lub całego, dowolnie wybranego numeru czasopisma Diet.Point.
– oznaczenie w ww. poście profil Facebbok Lifeline Diag.
2. Zwycięzcami konkursu będą uczestnicy, którzy spełnią warunki §2 pkt. 1. i uzyskają najwyższą liczbę polubieni pod dodanym przez siebie postem.
3. W przypadku dodania dwóch lub więcej postów – recenzji przez jednego uczestnika, organizator bierze pod uwagę pierwszy z nich (czyli post z najstarszą datą publikacji).

§3 NAGRODY

1. Nagrodami są: badanie analizy pierwiastkowej włosa EHA o wartości 439 zł, voucher na badanie EHA o wartości 200 zł oraz voucher na badanie EHA o wartości 100 zł.

§4 POWIADOMIENIE O WYNIKACH I WYDANIE NAGRÓD

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 24 godzin od zakończenia konkursu za pośrednictwem profilu Facebook Lifeline Diag.
2. Po ogłoszeniu wyników nagrody wysłane zostaną na adres wskazany przez Uczestnika po poinformowaniu go o zwycięstwie.

§5 REKLAMACJE, PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania konkursu, najpóźniej do 14 dni po jego zakończeniu.
2. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
2. Regulamin konkursu będzie dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.lifelinediag.eu.
3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na jego zasady określone niniejszym Regulaminem.
4. Laureatowi konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani
do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
5. Recenzje konkursowe opublikowane przez uczestników mogą zostać wykorzystane przez Organizatora w celach marketingowych.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Uczestnik biorąc udział w konkursie jednocześnie udziela pełne zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z konkursem, jego warunkami i nagrodami.