OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 1. Poskytovatel služeb, zpracovává Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro stanovení a formování obsahu, změny nebo ukončení smlouvy o poskytování služeb poskytovatelem služby a pouze pro řádné provádění služeb uvedených v těchto Pravidlech, může používat osobní údaje potřebné k jejich realizaci, která jsou stanovena ve společném registračním formuláři v souladu se zákonem ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů číslo 144, bod. 1204). Osobní údaje uživatele budou zpracovány pomocí bezpečnostních pravidel požadovaných zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů číslo 133, bod. 883, ve znění pozdějších předpisů).
 2. V závislosti na druhu poskytované služby, poskytovatel služeb je oprávněn shromažďovat a zpracovávat pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné provádění služby a plnění smlouvy.
 3. Osobní údaje, jiné než ve výše uvedených odstavcích 1 a 2, jsou zpracovány poskytovatelem služby pouze na vyžádání a se souhlasem uživatele, který sám určuje, jaký druh dat bude zahrnut ve službě.
 4. Kromě toho, poskytovatel služby vlastní adresy IP uživatelů, uchovávaných poskytovatelem služby po dobu 60 dnů, a informací o zahájení, ukončení a rozsahu využívání služby, poskytované elektronicky, uložené v systémových dabázích. Tyto informace se používá pro statistické studie a vztahují se pouze na to, jakou IP adresu, a kdy využil dané služby, nejsou však spojované s jinými osobními údaji.
 5. V každém jednotlivém případě, uživatel určuje údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby v elektronické podobě. Všechny ostatní údaje mohou být zpracovány bez souhlasu uživatele, s výjimkami, stanovenými zákonem o poskytování elektronických služeb a zákonem o ochraně osobních údajů.
 6. Poskytovatel služeb je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
 7. Poskytovatel služeb, jako správce osobních údajů, dbá o bezpečnost osobních údajů zpřístupněných uživateli. Tyto údaje jsou zvlášť chráněné a zabezpečené před přístupem neoprávněných osob. Poskytovatel služeb zajišťuje uživatelům realizaci oprávnění, vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, především právo na nahlédnutí do vlastních osobních dat, právo na požadavek aktualizace osobních dat a právo vznést námitku v případech stanovených v ustanoveních tohoto zákona. Svod osobních údajů, byl nahlášen generálnímu inspektorovi pro ochranu osobních údajů.
 8. Informace obsažené v systémových databázích (např. adresa IP uživatelů), jsou poskytovatelem služeb využívané pro technické účely. Kromě toho, tyto informace jsou využívané pro sběr obecných, statistických informací. Servis používá „cookies“ za účelem poskytování služeb. Vypnutí “cookies” v prohlížečce, znemožní využívání služeb. Cookies jsou používané rovněž pro sběr obecných statistických informací o využívání servisu uživateli.
 9. Osobní údaje uživatelů, mohou být využívané poskytovatelem služeb pro marketingové účely, a to hlavně pro odesílání, umísťování a získávání obchodních informací, pocházejících od poskytovatele služeb nebo třetích osob elektronickou cestou, výhradně se souhlasem uživatele pro takové účely, které se nacházejí v obsahu registračního formuláře servisu, který vyplňuje uživatel.
 10. V souladu s článkem 23, odstavec 1, bod 5 zákona o ochraně osobních údajů, poskytovatel služeb má právo používání osobních údajů uživatele, bez jeho dřívějšího souhlasu pro účely přímého marketingu, který je realizován jinou cestou než prostřednictvím elektronické pošty.
 11. V případě osobních údajů, používaných za účelem realizace služby, a pro tento účel v nezbytném rozsahu, uživatel má právo náhledu do svých osobních údajů, uvedených v registračním formuláři, včetně možnosti jejich aktualizace nebo změny.
 12. V případě osobních údajů, používaných poskytovatelem služeb pro marketingové účely, uživatel může poskytovateli služeb předat požadavek zanechání používání osobních údajů, uvedených v registračním formuláři. Požadavek zanechání používání osobních údajů pro marketingové účely znamená jednoznačné a jednostranné vypovězení smlouvy.